POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony Danych Osobowych w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.
 2. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Keep Work Sp.z O.O. Informacje o spółkach, które wchodzą w skład Grupy Proseca znajdziesz w pliku „Informacja o współadministratorach” w zakładce “Dane osobowe”.
 3. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by Przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą, oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych.
 4. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 2

Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:
 1. Administratorze – oznacza wspóadministratorów w rozumieniu przepisów RODO, czyli Keep Work Sp.z O.O. Informacje o spółkach, które wchodzą w skład Keep Work Sp.z O.O znajdziesz w pliku „Informacja o współadministratorach” w zakładce “Dane osobowe”.
 2. Danych Osobowych – rozumie się przez to podstawowe dane o użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, oraz inne dane niezbędne do bezpośredniego kontaktu, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni.
 3. Zgoda – jest nią każde dobrowolne, konkretne dla danego przypadku, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, daje do zrozumienia, iż zezwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 4. Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer czy Safari.
 5. Oprogramowaniu Zewnętrznym – rozumie się przez to usługę keepwork.pl świadczoną przez ANTON KRASNOZHON We care about your customers Sp. z o.o. z siedzibą w KRAKOWIE pod adresem: Keep Work Sp. z o.o. Ul. Czyżówka 16/133 30-526 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000761526, REGON: 381985182, NIP: 6751681624
 6. Plikach Cookies (tzw. ciasteczka) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu; dane te zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój numer identyfikacyjny oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym; Pliki Cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i dostosowanie ustawień strony internetowej do jego indywidualnych preferencji.
 7. Profilowaniu – oznacza to dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności analizy lub przewidzenia aspektów dotyczących wykonywanej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowań, lokalizacji czy zmiany miejsca przebywania tej osoby fizycznej. Przykładami takiego profilowania jest m. in. analiza tychże danych (np. w oparciu o metody statystyczne) prowadzona w celu wyświetlania spersonalizowanej reklamy bądź przekazywanie użytkownikowi ofert pracy.
 8. Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych Osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a zwłaszcza te spośród wymienionych, które wykonuje się w systemach informatycznych.
 9. Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową, którą właśnie odwiedzasz.
 10. Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 11. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która korzysta z Serwisu oraz kontaktuje się z Administratorem np. za pomocą Formularza Kontaktowego.
 12. Formularz Kontaktowy – rozumie się przez to elektroniczny formularz kontaktowy znajdujący się na stronie, którą właśnie odwiedzasz.

§ 3

Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest:
 2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie marketingu bezpośredniego, przesyłania informacji handlowej Administratora oraz dopasowania reklam do preferencji Użytkownika;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków;
 4. art 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, obsługi innych zapytań oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami oraz w celu prowadzenia badań i analiz rynkowych, analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, dopasowania reklam do preferencji Użytkownika.
W innych przypadkach wyżej niewymienionych, Dane Osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody Użytkownika;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w przypadku chęci kontaktu z Administratorem poprzez Formularz Kontaktowy lub Oprogramowanie Zewnętrzne.
 5. Dane Użytkownika zbierane są w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną i uzależnione są od zakresu korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Administrator wyróżnia w szczególności dane zbierane w związku z:
 6. korzystaniem z Formularza Kontaktowego – dane identyfikacyjne podane przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
 7. dane uzyskane za pomocą Plików Cookies;
 8. ze złożeniem reklamacji, wniosków i skarg – dane identyfikacyjne Użytkownika oraz dane wskazane przez niego w treści złożonych reklamacji, wniosków i skarg;
 9. korzystaniem z Google Analytics – dane dotyczące użytkowania zbierane w celu opracowania raportów pomagających w analizie aktywności Użytkownika i dopasowania spersonalizowanych usług do jego preferencji;
 10. korzystaniem z usług podmiotów zewnętrznych – dane dotyczące użytkowania i uzyskane za pomocą Plików Cookies umożliwiające niektóre funkcjonalności Serwisu i przy użyciu (i) Facebook widget, (ii) Instagram widget, (iii) LinkedIn widget.
 11. Dane Osobowe przetwarzane są wyłącznie w następujących celach:
 12. umożliwienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem;
 13. statystycznych i archiwizacyjnych;
 14. obsługi reklamacji, skarg i wniosków wniesionych przez Użytkownika;
 15. obsługi wszelkich kierowanych do Administratora zgłoszeń i zapytań;
 16. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 17. prowadzenia dozwolonych działań marketingowych, w tym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratora;
 18. analizy, organizowania i ulepszania Serwisu oraz świadczonych usług;
 19. organizacji i realizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych; ustalenia lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami;
 20. przesyłania informacji handlowej za pomocą newslettera;
 21. pozostałe cele przetwarzania wskazane są w klauzulach informacyjnych.
 22. Administrator przestrzega następujących zasad Przetwarzania Danych Osobowych:
 23. wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie Danych Osobowych;
 24. utrwalanie przetwarzanych Danych Osobowych wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
 25. wykonywanie nadzoru nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
 26. przekazywanie danych uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 27. zachowywanie poufność co do przetwarzanych Danych Osobowych;
 28. zapewnianie osobom, których dane dotyczą, realizacji przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów praw.
 29. Dane Osobowy będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia Zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym czasie wycofać Zgodę, co nie wpływa na zgodność z prawem Przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie Zgody przed jej cofnięciem.

§ 4

Profilowanie

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w celu zapewnienia dostosowanych informacji o Usługach poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Użytkowniku, w szczególności do analizy lub prognozy przyszłych ofert pracy.

§ 5

Pliki Cookies

 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
 4. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia z Serwisu lub wyłączenia Oprogramowania;
 5. stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu mogą być także stosowane następujące rodzaje Plików Cookies:
 7. „niezbędne”, które są niezbędne do umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu. Niezbędne pliki cookies są automatycznie zapisywane na Urządzeniu Użytkownika;
 8. „statystyczne”, które umożliwiają dostosowanie Serwisu do preferencji Użytkownika, a także które umożliwiają tworzenie analizy statystyk korzystania z Serwisu. Statystyczne pliki cookies są zapisywane na Urządzeniu Użytkownika dopiero po wyrażeniu zgody;
 9. „marketingowe”, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikowi treści dopasowanych do potrzeb Użytkownika, a także które umożliwiają marketing usług Administratora. Marketingowe pliki cookies są zapisywane na Urządzeniu Użytkownika po wyrażeniu zgody;
 10. „funkcjonalne”, które pomagają udostępniać zawartość Serwisu na platformach mediów społecznościowych, zbierać informacje zwrotne z tych platform .
 11. Użytkownik w każdej chwili może zmienić swoje preferencje co do używanych plików cookies w zakładce Zmień ustawienia.
 12. Tabela poniżej opisuje szczegółowo Pliki Cookies wykorzystywane w tym Serwisie:

§ 6

Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. W tym celu należy skorzystać z Formularza Kontaktowego zamieszczonego w Serwisie lub przesłać e-mail na adres: osw@keepwork.pl bądź pisemnie na adres: Keep Work Sp. z o.o. Ul. Czyżówka 16/133 30-526 Kraków.
 2. W przypadku otrzymania zgłoszenia Administrator poprawi, uzupełni, uaktualni, dokona sprostowania bądź zaniecha przetwarzania zarchiwizowanych danych Użytkownika dokonując ich niezwłocznego usunięcia. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której wykazano istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesu, praw i wolności Użytkownika, bądź w sytuacji, gdy przetwarzanie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń Administratora lub gdy usunięcie jest niemożliwe z powodu ustawowych terminów przechowywania danych.
 3. Użytkownik ma prawo do zażądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Dane są usuwane niezwłocznie w następujących przypadkach:
 4. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 5. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 6. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 7. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 8. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 9. Do usunięcia danych nie dochodzi, gdy przetwarzanie:
 10. jest konieczne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy stosowanego prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 11. dotyczy korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 12. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 13. W przypadku niezautomatyzowanego przetwarzania danych nie muszą one zostać usunięte, jeżeli usunięcie tych danych z uwagi na szczególny rodzaj archiwizacji nie byłoby możliwe bądź byłoby możliwe tylko za poniesieniem niewspółmiernie dużych wysiłków a interes osoby, której dane dotyczą, co do ich usunięcia należy uznać za nikły. Zamiast usunięcia stosuje się wówczas ograniczenie przetwarzania (patrz ust. 5 poniżej). Administrator stosuje ograniczenie przetwarzania, dopóki i w takim zakresie, w jakim ma powód zakładać, że wskutek usunięcia danych zostałby naruszony interes Użytkownika bądź osoby, której dane dotyczą. Administrator poinformuje Użytkownika bądź osobę, której to dotyczy, o ograniczeniu przetwarzania, o ile powiadomienie nie okaże się niemożliwe bądź nie będzie wymagało niewspółmiernego wysiłku.
 14. Użytkownik ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych. Możliwość skutecznego wyegzekwowania prawa do ograniczenia przetwarzania zachodzi tylko w przypadku zaistnienia następujących przesłanek:
 15. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 16. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 17. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 18. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Administrator poinformuje Użytkownika odpowiednio, zanim ograniczenie zostanie uchylone.
 • Użytkownik ma prawo do otrzymania udostępnionych Administratorowi Danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dodatkowo ma prawo żądać przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą dane, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie ma zastosowania, o ile niekorzystnie wpływa na prawa i wolności innych osób, bądź nie ma zastosowania w przypadku przetwarzania danych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zaś w poszczególnych Państwach Członkowskich UE są to urzędy ds. ochrony danych, właściwe zgodnie z prawem obowiązującym w danym Państwie Członkowskim UE.
 • Administrator przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem, a także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Administrator przechowuje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych Administrator będzie przetwarzać Dane osobowe przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
 • W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.
 • Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 7

Oprogramowanie Zewnętrzne

 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu stosuje Oprogramowanie Zewnętrzne, które umożliwia Administratorowi przetwarzanie danych osobowych dla celów efektywnego kontaktu z Użytkownikami.
 2. Oprogramowanie Zewnętrzne jest świadczone przez podmioty niezależne od Administratora.
 3. Przetwarzanie Danych Osobowych za pośrednictwem Oprogramowania Zewnętrznego regulują odrębne od niniejszej polityki ochrony danych osobowych, które są dostępne odpowiednio dla czater.pl:

 • Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług, czyli takim, które wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę Użytkowników oraz współpracują z Administratorem w ramach kampanii marketingowych. Administrator może również przekazać dane osobowe Użytkownika organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 • Wtyczki portali społecznościowych (social plugins). Strona internetowa oraz strony powiązane z Administratorem wykorzystują wtyczki różnych portali społecznościowych. Dalsze informacje na temat odpowiednich portali społecznościowych, ich dostawców oraz postanowieniach dot. ochrony danych dostępne są w tabeli poniżej. Podczas wizyty na tej stronie internetowej dysponującą wtyczką portalu, przeglądarka Użytkownika łączy się bezpośrednio z serwerami portali społecznościowych. W ramach tego procesu, za pośrednictwem wtyczki, portal bezpośrednio przesyła treści do przeglądarki Użytkownika, integrując je z witryną. Administrator nie ma wpływu na zakres danych pobieranych przez portal społecznościowy za pomocą takich wtyczek, co oznacza, że udostępniane przez nas informacje są zgodne z naszym obecnym stanem wiedzy.
 • Dzięki zintegrowanej wtyczce portal społecznościowy otrzymuje informację o tym, że Użytkownik odwiedził odpowiednią stronę naszej witryny. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany na portalu społecznościowym, portal może przyporządkować jego odwiedziny w Serwisie do konta Użytkownika. Informacje o interakcjach, w szczególności korzystaniu z funkcji komentowania lub kliknięcie przycisku „Udostępnij“, również przesyłane są do portalu i są tam zapisywane.
 • Informacje o celu i zakresie pobranych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystaniu przez portal społecznościowy oraz informacje o prawach Użytkownika z tym związanych a także możliwościach dokonywania ustawień chroniących Twoją prywatność znajdziesz w uwagach dot. ochrony danych osobowych zamieszczonych na danym portalu społecznościowym (patrz tabela poniżej).
 • Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby portal społecznościowy miał możliwość gromadzenia danych na jego temat przyporządkowując odwiedziny na witrynie do danych zapisanych na koncie użytkownika tego portalu, Użytkownik powinien wylogować się z konta użytkownika tego portalu przed wejściem do Serwisu.
 • Deklaracja ochrony danych w zakresie korzystania z Google Analytics.
Niniejsza strona www korzysta z usług Google Analytics, serwisu do analiz stron internetowych oferowanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerach użytkowników, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje tworzone przez pliki cookie, dotyczące korzystania przez Ciebie z niniejszej strony internetowej, z reguły przekazywane są do USA i zapisywane na serwerze Google. W przypadku włączenia anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej, adres IP użytkowników będzie skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach umawiających się, tj. stronach porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w sytuacjach wyjątkowych adres IP przekazywany jest do serwera Google w USA w formie pełnej i tam skracany. W imieniu operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie internetowej i świadczenia innych usług na rzecz operatora strony związanych z korzystaniem ze strony internetowej lub z Internetu dla operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę, w ramach Google Analytics, nie zostanie powiązany z innymi danymi Google. Możesz zrezygnować z zapisywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Wskazujemy jednak, że w takim przypadku nie będziesz mieć możliwości pełnego skorzystania ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Poza tym możesz zapobiec przechwytywaniu danych wygenerowanych przez pliki cookie, dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (łącznie z adresem IP), przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google po pobraniu i zainstalowaniu wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującymi linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Odnośnik do źródła:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

§ 8

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (np. do USA), z uwagi na to, że Serwis korzysta z plików cookies oraz wtyczek portali społecznościowych. Transfer danych osobowych poza EOG odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO) lub w oparciu o decyzję Komisji Unii Europejskiej. Ewentualne pytania dotyczące przekazywania danych poza EOG należy kierować pod adres osw@keepwork.pl

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Niniejsze postanowienia o ochronie danych są w każdej chwili dostępne na tej stronie internetowej, z możliwością ściągnięcia i wydruku.
Залиште свій номер телефону і ми з Вами зв'яжемось!
Або ви можете зателефонувати нам самостійно:
+38 099 393 10 03
Made on
Tilda